Danh mục
Danh mục
Settings
Font Size
Change Font Size
18

Font Family

Theme
AaAa

Note: If you remove storage or cache then your settings will be reset to default.

Giáo lý độc thần về các tên gọi và thuộc tính của Allah